Thời gian hoàn thành toàn bộ công trình lợp mái nhà

Thời gian thực hiện: tháng 7/2018.

Thời gian hoàn thành: tháng 7/2018

  •  NL02